บริษัท บิ๊กเคมิคอล จำกัด

บริษัท บิ๊กเคมิคอล จำกัด

หลักสูตร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร รุ่นที่ 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จังหวัด นครปฐม

Visitors: 660,466