บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วิทยากร อ.เกษมสิทธิ์ ภูครองตา และ อ.มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. 

จังหวัด นครราชสีมา

Visitors: 660,461