บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง ไทยแลนด์ จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset For Supervisor

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จังหวัด เพชรบุรี

Visitors: 660,461