บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด

บริษัท ไฮเทค แล็ป  จำกัด

หลักสูตร  การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 660,374