หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ

หลักการและเหตุผล         

การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบ

ในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน

2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตความสูญเสีย 7 ประการ

3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร  

  1. การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการลดต้นทุน
  2. เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ความสูญเสียในกระบวนการบริหารภายในองค์กร
  4. ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสีย
  5. ประเภทของความสูญเสีย
  6. ความสูญเสีย 7 ประการ กับต้นทุนการผลิต
  7. การลดความสูญเสีย 7 ประการ
  8. การลดความสูญเสียกับการเพิ่มผลผลิตและระดับคุณภาพ
  9. การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ
  10. แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดและขจัดความสูญเสีย

****หัวข้ออบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร****

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

พนักงานทุกระดับในองค์กร  และผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (09.00 -16.00 น.)

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย

50%

ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ

30%

กรณีศึกษา และสื่อมัลติมีเดีย

20%

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 312,169