บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

สำหรับหัวหน้างาน รุ่น 1

บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,458