หลักสูตร Positive Thinking For Life

หลักการและเหตุผล

            ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข

            สถาบัน Dr.fish ได้จัดหลักสูตร “Positive Thinking for life งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก" เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมายมีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกการรักองค์กร มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สร้างมุมมองการทำงานด้วยทัศนคติที่ดีในชีวิตและการทำงาน  อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำงานในเชิงรุกและมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

 

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้หลักการเปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข
 2. เรียนรู้หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่อตนเองและการทำงาน
 3. เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient)  การมองเห็นตนเองเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้มีความสุข
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์หงุดหงิด เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์เบื่อหน่าย ท้อถอย เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
 4. เรียนรู้หลักการเป็นพนักงานมืออาชีพและการทำงานเชิงรุกเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 5. Commitment / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย   100 %

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้เครื่องมือ แนวคิดในการนำไปสร้างความสุขในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างตนเองให้เป็นมืออาชีพในการทำงานที่องค์กรปรารถนา

 

วิทยากร

มงคล กรัตะนุตถะ
ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายด้านทัศนคติเชิงบวกกว่า
500++ องค์กร นักเขียนผลงานหนังสือกว่า 14 เล่ม
Audio book 1 เล่ม ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 
วิธีการเรียนรู้
 
สอนผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone ได้เลย
 
รอบเวลาในการนัดหมายฝึกอบรม
 
1.รอบเช้า 09.00-12.00 น.
2.รอบบ่าย 13.30 - 16.30 น.
 
ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
 
พิเศษ องค์กรไหนที่ซื้อแพ็คเกจการอบรมออนไลน์
แถมฟรี โปรแกรมศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริหาร
เพื่อการพัฒนาตนเองในจุดแข็งและจุดอ่อน
 
5 ท่าน ฟรี ผ่านโปรแกรม Zoom
 
สนใจติดต่อผ่าน 2 ช่องทาง
 
1.โทรศัพท์ 0633649356
2.Line ID : mongkhol05
 
แล้วพบกันครับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 380,291