โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

หลักสูตร Smart Leader

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันจันทร์ที่ 14 และอังคารที่ 15 กันยายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,210