คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมการทำงานเพื่อพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ รุ่น 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Visitors: 753,342