In House Training

Dr.fish บริการด้านการจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ครบทุกด้าน จากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

เน้นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง

ทำไม? ต้องเลือกใช้บริการ In-House Training ของ Dr.fish

  • เราออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรท่าน
  • ความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ที่หลากหลายของทีมวิทยากร
  • เราเน้นการประสานงานแบบเป็นกันเอง ด้วยแนวคิดเชิงบวกเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • ทีมงานของเราพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด และจัดสรรในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

 

หลักสูตรของเราแบ่งเป็น 7 หมวดได้แก่

                                                                                                   1.การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

                                                                                                   2.การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

                                                                                                   3.การพัฒนาระบบคุณภาพ

                                                                                                   4.การพัฒนาทักษะด้านการบริการ

                                                                                                   5.การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร

                                                                                                   6. โครงการที่ปรึกษา

                                                                                                   7.Teamwork, Team Building & Walk Rally

                                                                                                   8.การพัฒนาทักษะการขาย 

 

การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

 

 

รายละเอียด

 หลักสูตร งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก

 

  

 

รายละเอียด

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร จิตสำนึกคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

รายละเอียด

 หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร พนักงานรุ่นใหม่หัวใจ 4.0 (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ)

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การวางแผนเพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  

รายละเอียด

หลักสูตร ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ

 

 

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน ที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ (10 Tools for Supervisory Skill)

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร Smart Leader (การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ)

  

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน การสอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

 

 

รายละเอียด

 หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน

 

  

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการประชุมงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน

 

 

 การพัฒนาระบบคุณภาพ

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร ไคเซ็น การพัฒนาและปรับปรุงงาน

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการเพื่อลดต้นทุนการผลิต

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA

 

การพัฒนาทักษะด้านการบริการ 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

 

การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารของหัวหน้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทีม (KPI)

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร พูดอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Relation & Result Conversation)

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมืออาชีพ

 

 

รายละเอียด

 หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร

 


Teamwork, Team Building & Walk Rally 

รายละเอียด

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม อย่างสร้างสรรค์

 

 

การพัฒนาทักษะการขาย 

 

 

หลักสูตร สร้างตัวตนค้นคุณค่าตามวิถีสุดยอดนักขาย

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 765,018