บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การสร้างทีมงานและการบริหารงานเป็นทีม Team Building

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 741,170