บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กาฬสินธุ์

Visitors: 753,342