บริษัท ซีเอ็นชัวร์ จำกัด

บริษัท ซีเอ็นชัวร์ จำกัด

หลักสูตร การจัดการคุณภาพเพื่อพิชิตกำไรให้องค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด เชียงใหม่

Visitors: 753,344