บริษัท ทำคดี จำกัด

บริษัท ทำคดี จำกัด

หลักสูตร การสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพิชิตกำไรให้องค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-16.30 น. 

จังหวัด นนทบุรี

Visitors: 753,359