บริษัท ทำถูก จำกัด

บริษัท ทำถูก จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 754,969