บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 754,976