บริษัท เอสพีฟาร์ม การเกษตร จำกัด

บริษัท เอส พี ฟาร์ม การเกษตร จำกัด

หลักสูตร การสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพิชิตกำไรให้องค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Visitors: 754,960