บริษัท เอ็มพีเจ โลจิสติกส์ จํากัด

บริษัท เอ็มพีเจ โลจิสติกส์ จํากัด

หลักสูตร  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 741,179