บริษัท ไทยเทคนิคอลเกียร์ จำกัด

บริษัท ไทยเทคนิคอลเกียร์ จํากัด

หลักสูตร การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-15.30 น. 

จังหวัด นครนายก

Visitors: 741,165