บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 753,342