บริหารคนต่างยุคอย่างไรให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ใช่ตีกัน

การบริหาร คน ในองค์กรนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้นำองค์กรทุกท่าน

เพราะหน้าที่ของการเป็นผู้นำ หัวใจสำคัญ คือ "คน" ครับ จะมอบหมายงานอย่างไรให้งานเกิดประสิทธิภาพ

ดังนั้น ผู้นำต้องมองคนให้ออก และเลือกวิธีสร้างแรงจูงใจมากกว่าการบั่นทอนกำลังใจครับ

หลายทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องคนมีเยอะมาก ๆ จากที่ผมมีโอกาสได้ศึกษา ผมชอบศึกษาแนวคิดอยู่ 3 ทฤษฎี

คือ

  1. ทฤษฎี DISC
  2. ทฤษฎีกงล้อ 4 ทิศ
  3. ทฤษฎีคนต่าง Generation

ในบทความนี้ผมอยากจะพูด 1 ประเด็นนั่นคือ  ทฤษฎีคนต่าง Generation เพราะถือว่าเป็นช่องว่างระหว่างวัย

ที่ส่งผลต่อการทำงานมาก ๆ ในยุคปัจจุบัน เพราะในองค์กรย่อมต้องมีคนหลากหลาย วัย เช่น

 

วัยอาวุโส ซึ่งผมขอเรียกว่า Gen Baby Boomer เกิดระหว่าง พ.ศ 2489 - 2507

วัยสร้างตัว ซึ่งผมขอเรียกว่า Gen X เกิดระหว่าง พ.ศ 2508 – 2523

วัยเริ่มต้นทำงาน ซึ่งผมขอเรียกว่า Gen Y เกิดระหว่าง พ.ศ 2524 – 2543 (ซึ่งผมเองก็อยู่ในวัยนี้ เกิด พ.ศ 2529)

วัยรุ่น ซึ่งผมขอเรียกว่า Gen Z เกิดระหว่าง พ.ศ 2544 เป็นต้นไป

 

ในปัจจุบัน จะเห็นว่า Gen B , X , Y จะพบเห็นได้มากขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ส่วน Gen Z อาจยังไม่เข้ามาในองค์กร

แต่เชื่อว่า อนาคต Gen Y และ Z จะเข้ามามีอิทธิพลและเป็นกำลังสำคัญมาก ๆ ในการพัฒนาองค์กร

คราวนี้เรามาดูพฤติกรรม ในแต่ละ Gen กันครับว่า มีแนวคิดกันอย่างไรบ้าง ผมสรุปคร่าว ๆ ประมาณนี้

 

พฤติกรรม

1. Gen Baby Boomer เกิดระหว่าง พ.ศ 2489 - 2507

ลักษณะ เป็นคนทำงานหนัก อดทน รักองค์กร ประหยัดอดออม ทำงานรอบคอบ

ชอบความมั่นคง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอน เน้นระเบียบวิธีการ ไม่เก่งเทคโนโลยี

 

2. Gen X เกิดระหว่าง พ.ศ 2508 – 2523

ลักษณะ เป็นวัยที่มีประสบการณ์ เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว มีครอบครัวที่ต้องดูแล ทำงานเปิดกว้าง

เริ่มเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน ชีวิตเริ่มมีคำว่า Work Life Balance ในชีวิตมากขึ้น

ทำงานไม่เป็นทางการ รับฟังเหตุและผล

 

3. Gen Y เกิดระหว่าง พ.ศ 2524 – 2543

ลักษณะ ทำงานเป็นตัวของตัวเอง ชอบความท้าทาย ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดระบบขั้นตอน

สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เก่งเทคโนโลยี รักอิสระ

ชอบความคิดแปลกใหม่ และชอบทำกิจกรรมหลังเลิกงาน เช่น สังสรรค์ เล่นกีฬา

 

4. Gen Z เกิดระหว่าง พ.ศ 2544 เป็นต้นไป

ลักษณะ พึ่งพาแต่โลกออนไลน์ชีวิตติด โซเชียล มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงมาก รักอิสระ

ไม่ชอบความยุ่งยากในระบบองค์กร อยากเป็นนายตัวเอง เพราะมีช่องทางในการสร้างรายได้ด้วยตนเองจากโลกออนไลน์

เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมในแต่ละ Gen แล้ว เรามาดู ค่านิยมในการทำงานบ้างครับ

 

ค่านิยม

1. Gen Baby Boomer เกิดระหว่าง พ.ศ 2489 - 2507

ค่านิยม มีความจงรักภักดีต่อองค์กรสูงมาก ๆ และ ชอบทำงานหนัก สู้งาน อดทนต่องานสูง

 

2. Gen X เกิดระหว่าง พ.ศ 2508 – 2523

ค่านิยม พร้อมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทำงานแบบทางสายกลาง Work Life Balnace

 

3. Gen Y เกิดระหว่าง พ.ศ 2524 – 2543

ค่านิยม ชอบงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รักอิสระ ไม่ชอบทำงานแบบมีกฎระเบียบมากมาย ต้องการการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง

 

4. Gen Z เกิดระหว่าง พ.ศ 2544 เป็นต้นไป

ค่านิยม งานต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง

 

เมื่อเราเข้าใจวิถีของคนในแต่ละช่วงวัย

เราต้องทำอย่างไรให้คนแต่ละวัยสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ตีกัน

 

1.เข้าใจถึงความแตกต่างของคนแต่ละ Gen

ไม่มีใครที่คิดเหมือนกันไปซะทุกคน ดังนั้นการทำงานในองค์กรต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

เคารพในความคิด มีเหตุมีผลในการทำงานมากกว่าการใช้เพียงอารมณ์เป็นที่ตั้ง

 

2.ชื่นชมจุดดีของกันและกัน

ต้องใช้สายตาค้นหาจุดดี จุดแข็งในตัวของกันและกัน มากกว่าพูดในเชิงการตำหนิ ติ นินทาในข้อเสียของคนอื่น ๆ

ซึ่งทุกองค์กร ควรทำการ Feedback กันและกัน หัวหน้างาน Feedback ลูกน้อง และลูกน้องก็สามารถ Feedback ลูกพี่ได้เช่นเดียวกันครับ

 

3.บริหารความแตกต่างเปิดใจยอมรับ

การพัฒนาตนเอง ต้อง Openmind คือ การเปิดเผยตัวตนว่าคนทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบครับ

คนทุกคนมีจุดบกพร่องในตัวเอง แต่เราสามารถปิดจุดบกพร่องนั้นด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

 

แนวทางการพัฒนา

1. Gen Baby Boomer เกิดระหว่าง พ.ศ 2489 - 2507

เน้นการพัฒนา ความคิดให้เปิดกว้าง ว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าในอดีต

ต้องยอมรับ รับฟังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ๆ โดยใช้ประสบการณ์ที่ทำงานเป็นแนวทางให้คำปรึกษาคนรุ่นใหม่

มากกว่าชี้แนวทางว่าต้องทำอย่างนั่นอย่างนี้ให้คนรุ่นใหม่ครับ

 

2. Gen X เกิดระหว่าง พ.ศ 2508 – 2523

เน้นการพัฒนา เรื่องการทำงานเป็นทีม การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

เพราะ Gen นี้ในอนาคตจะต้องก้าวขึ้นมาแทน Gen B

ดังนั้นต้องฝึกเรื่องการทำงานร่วมกับ Gen อื่น ๆ โดยเฉพาะ Gen Y และ Z

 

3. Gen Y เกิดระหว่าง พ.ศ 2524 – 2543

เน้นการพัฒนา เรื่องการสื่อสาร การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

ความอดทนในการทำงาน ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างคน

 

4. Gen Z เกิดระหว่าง พ.ศ 2544 เป็นต้นไป

เน้นการพัฒนา เรื่องการปฏิสัมพันธ์ ผ่านคำพูด และ ภาษากาย มากกว่า การสื่อสารผ่านข้อความ

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

ลองดูนะครับ การพัฒนาคนในองค์กร ต้องเข้าใจคนในองค์กรก่อนครับ

ตะปูยึดตรึงไม้ อาจสร้างความเสียหายหากอยู่กลางถนน

การบริหารคนก็เช่นเดียวกัน หากเราเข้าใจย่อมใช้คนทำงานที่หลากหลายได้บรรลุเป้าหมายไม่ยากครับ

 

ชื่อผมเถอะ ++

คิดบวก คิดถึง ด็อกเตอร์ฟิช


Visitors: 753,406