มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตร คิดบวกและความคิดสร้างสรรค์ 

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

จังหวัด เพชรบุรี

Visitors: 741,159