สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตร Relationship Mindset และการปรับตัวในยุค Covid

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.30 น. 

จังหวัด กาญจนบุรี

Visitors: 765,021