สำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกลาง

สำนักงานคลัง เขต 1 กรมบัญชีกลาง

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Visitors: 753,344