หลักสูตร 9 ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงานในยุค Next Normal

 

วัตถุประสงค์ :

 1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดของโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปจากภาวะวิกฤติ Covid
 2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อโลกในอนาคตเพื่อพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ วัน
 4.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดเสมือนเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อคำนึงถึงเป้าหมายในการทำงานทุก ๆ วัน

หัวข้อการอบรม :

 1.       เรียนรู้เครื่องมือการปรับตัวเพื่อการพัฒนาตนเองในโลกยุค Next Normal
 2.       เรียนรู้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
 3.       เรียนรู้เครื่องมือการการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 4.       เรียนรู้เครื่องมือความฉลาดทางอารมณ์
 5.       เรียนรู้เครื่องมือการทำงานให้เกิด Proactive และ Professional
 6.       เรียนรู้เครื่องมือการบริหารเวลาเพื่อสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน
 7.       เรียนรู้เครื่องมือการสื่อสารที่ทรงพลังในการประสานงานร่วมกับผู้อื่น
 8.       เรียนรู้เครื่องมือการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยศาสตร์ กงล้อสี่ทิศ
 9.       เรียนรู้เครื่องมือการตระหนักรู้ตนเองและการวางแผนพัฒนาตนเองตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1.       ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดของโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปจากภาวะวิกฤติ Covid เพื่อการปรับตัว
 2.       ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อโลกในอนาคตเพื่อพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3.       เผู้เข้าอบรมได้รับเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ วัน
 4.       ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดเสมือนเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อคำนึงถึงเป้าหมายในการทำงานทุก ๆ วัน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ

รูปแบบการสัมมนา

 1.       การบรรยาย       40 %
 2.       เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     50%
 3.       กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%
Visitors: 741,179