หลักสูตร Transformational Leadership

วัตถุประสงค์ :

 1.       เพื่อให้ผู้นำเปิดมุมมองปรับแนวคิดในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
 2.       เพื่อให้ผู้นำ แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3.       เพื่อให้ผู้นำ มีเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างมุมมองในเป้าหมายเดียวกัน
 4.       เพื่อให้ผู้นำ มีเครื่องมือเพื่อการบริหารทีมผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต่างวัยให้เกิดการพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม :

 1.       เรียนรู้แนวคิดปัจจัยที่ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับตัวในยุค VUCA WORLD
 2.       เรียนรู้ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารทีมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3.       เรียนรู้แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันต่อทีมงาน
 4.       เรียนรู้การบริหารคน (Gen B , X , Y , Z ) เพื่อการ Feedback และ Coaching
 5.       เรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยแนวคิด Feedforward
 6.       เรียนรู้กลยุทธ์ในการปรับตัวปี 2022

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

 1.       การบรรยาย  40 %
 2.       เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3.       กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1.       ผู้นำได้เปิดมุมมองปรับแนวคิดในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
 2.       ผู้นำสามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3.       ผู้นำได้รับเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างมุมมองในเป้าหมายเดียวกัน
 4.       ผู้นำได้รับเครื่องมือเพื่อการบริหารทีมผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต่างวัยให้เกิดการพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Visitors: 753,342