โคเลียดอง

โคเลียดอง

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 741,178