โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 753,351