ค่านิยมองค์กร Core Value

ค่านิยม

Think for Develop คือ คิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
Think for Result คือ คิดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

Think for Fun คือ คิดเพื่อให้เกิดความสนุกในการนำไปใช้
Think for Integrity คือ คิดเพื่อให้เกิดการตระหนักต่อความซื่อสัตย์และวิชาชีพ
Think for Success คือ คิดเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคง

Think for Human Resource คือ คิดเพื่อให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า

สโลแกน

คิดบวก คิดถึง Dr.fish

Visitors: 753,356