บริการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด  ให้บริการหลักประกอบด้วย

การจัดอบรมและพัฒนา (Training & Development)
แบบ  In-House Training และ Public Training ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้ผ่านเนื้อหาทฤษฎีภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกม กรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  และบทบาทสมมติ เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะที่เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ได้จริง โดยมีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องมุ่งเน้นการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้เกิดผลจริง (Result Based Training) และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนกลายเป็นศักยภาพที่ติดตัวบุคคลต่อไป

การจัดกิจกรรม Team Building
เพราะ เราเชื่อมั่นว่า กิจกรรม Team Building เครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร ทำให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ นำมาซึ่งการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ ในการทำงานส่งผลให้องค์กรมีความราบรื่นในการบริหารงาน คนทำงานก็มีความสุข

การให้คำปรึกษา (Consulting)
ทั้งภาครัฐและเอกชนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงทำงานผ่านหลักแนวคิดทางวิชาการการวิจัยและค้นคว้าเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์การและการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานภายในองค์การที่พร้อมต่อการแข่งขัน

ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการ (Design Couse Outline)
เรายินดีออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ตามความต้องการของลูกค้า เพราะเราถือว่าความต้องการของลูกค้าสำคัญที่สุด

บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ฟรี (Free Training and Consulting)
ยินดีให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ อ.มงคล โทร 081-2559412

ลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด เลขที่ 0 105556159245

                              

ทุกหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถลดหย่อนภาษีกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลดหย่อนภาษีได้ 200 %

ยกเว้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 741,177