หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

Covid 19  ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข

ถาบันฝึกอบรม Dr.fish  ได้จัดหลักสูตร  “การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมายทำงานเชิงรุกและเป็นมืออาชีพ มีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีจิตสำนึกการรักองค์กรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น
 2. เพื่อสร้างแนวคิดในการทำงานด้วยพลังเชิงบวกและเสริมการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อสร้างแนวคิดการพัฒนาจุดแข็งของตนเองในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

หัวข้อการอบรม

 1. การปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
 2. เรียนรู้หลักคิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและการทำงานเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต
 3. เรียนรู้หลักการสร้างกำลังใจเพื่อสร้างความสุขในการปรับอารมณ์แห่งการท้อถอยในการทำงาน
 4. เรียนรู้หลักการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่องค์กรคาดหวัง
 5. เรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนพฤติกรรมตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดกงล้อ 4 ทิศ
 6. เรียนรู้การตระหนักรู้และยอมรับในความเป็นตัวตนของตนเองด้วยแนวคิด The Johari Window
 7. 10 เคล็ดลับในการสร้างความสุขและความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

              ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย       80 %
 2. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์  20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น
 2. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการทำงานด้วยพลังเชิงบวกและเสริมการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
 3. ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือในการพัฒนาจุดแข็งของตนเองเพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงานกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,968