หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข

ถาบันฝึกอบรม Dr.fish  ได้จัดหลักสูตร  “การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมายทำงานเชิงรุกและเป็นมืออาชีพ มีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีจิตสำนึกการรักองค์กรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการตระหนักในบทบาทหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการทำงานเชิงรุก
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น
 3. เพื่อสร้างความสำเร็จในหลักแห่งการทำงานเชิงรุก การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การบริหารเวลา
 4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

หัวข้อการอบรม

 1. การปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
 2. เรียนรู้หลักคิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและการทำงานเพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต
 3. เรียนรู้หลักการสร้างกำลังใจเพื่อสร้างความสุขในการปรับอารมณ์แห่งการท้อถอยในการทำงาน
 4. เรียนรู้หลักการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่องค์กรคาดหวัง
 5. เรียนรู้หลักคิดการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อลดความกังวลใจที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 6. เรียนรู้หลักการวางแผน บริหารเวลาในการทำงานแต่ละวัน อะไรคือความสำคัญ อะไรไม่สำคัญในแต่ละวันเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงาน
 7. เรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของคนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมิตรภาพอย่างยั่งยืนในการทำงาน
 8. 7 เคล็ดลับในการสร้างความสุขและความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

                ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย          40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม           40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์  20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเป็นมืออาชีพในการทำงาน
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 320,915