หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงคุณค่าในการทำงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน การตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง การวางแผนการทำงานรอบด้านเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ในการเพิ่มเวลาในชีวิตให้มากขึ้น มีแนวทางในการลดความสูญเสียเรื่องเวลา มีเป้าหมายและมีวินัยในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด Work Life Balance ทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ปัจจัยพลังและคุณค่าของเวลาเพื่อการพัฒนาตนเองในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้แนวคิดหลักการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการสูญเสียเวลาอย่างไร้คุณค่า
 3. เรียนรู้หลักคิดการตั้งเป้าหมายเชิงรูปธรรมและการสร้างสมดุลเพื่อความสุขในชีวิตประจำวัน
 4. เรียนรู้ปัจจัยในการบริหารเวลาที่ไม่เกิดประสิทธิภาพต่อตนเองและการทำงาน
 5. หลักคิด 7 ประการเพื่อเตรียมรับมือกับการบริหารเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงที่สุด
 6. เรียนรู้การสร้างระบบการวางแผนการทำงานประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพ
 7. เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประสานงานที่ราบรื่นลดความขัดแย้งในองค์กร
 8. Commitment เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย   40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์    10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
 2. ผู้เข้าอบรมได้เครื่องมือในการวางแผนชีวิตและวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดการวางแผนงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดเพื่อสร้างคุณค่าของงานให้ไปถึงเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้
 4. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการบริหารชีวิตอย่างมีความสุข
Visitors: 695,573