หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน การตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง การวางแผนการทำงานรอบด้านเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพเพื่อลดปัญหาและข้อผิดพลาดจากการทำงานในภาพรวม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้การบริหารผลงานให้ได้เป้าหมายองค์กร
  - การใช้ทรัพยากรและการบริหารเวลาเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันเวลาและได้คุณภาพ
  - ปัจจัยในการลดปัญหาและการป้องกันปัญหาเพื่อลดความสูญเสียจากการทำงาน
  - การสร้างทัศนคติการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ
  - แนวคิดการตั้งเป้าหมายด้วย SMART
  - การวางแผนเวลาเพื่อลดความสูญเสียเวลา
  - การจัดลำดับความสำคัญของการทำงานเพื่อเป้าหมายของงานและชีวิต
  - การใช้กฎพาเรโต 80/20 ในการโฟกัสเป้าหมายและวางแผนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  - การกำหนดแผนงานประจำวันด้วยหลักคิด PDCA
 3. บทสรุปการนำหลักคิด และเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อประยุต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

            หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย   30 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม / คลิป 70%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน
Visitors: 753,342