หลักสูตร การวางแผนเพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยที่สำคัญสุด ๆ ในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนั่นคือ
การวางแผนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน เพราะการมีแผนที่ดีไม่ได้การันตีความสำเร็จแต่สามารถป้องกันความผิดพลาด
เพื่อการเรียนรู้และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สถาบันฝึกอบรม Dr.fish เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนเพื่อป้องกันความผิดพลาด
และการตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวเดินไปสู่อนาคตที่สดใส จึงขอนำเสนอหลักสูตร “การวางแผนการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้น
เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกของการตระหนักถึงการทำงานที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพในการส่งมอบให้ลูกค้า
และทำให้งานเดินหน้าไปสู่เป้าหมายตามที่องค์กรตั้งไว้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน การตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง การวางแผนการทำงานรอบด้านเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตระหนักถึงการทำงานเชิงคุณภาพเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดจากการทำงานในภาพรวม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ผลกระทบและความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อปรับแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพและปลูกฝั่งแนวคิดความเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก
 2. เรียนรู้แนวคิด ความหมายของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เรียนรู้หลักการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่องค์กรคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
 4. เรียนรู้หลักการบริหารจัดการในการทำงาน การวางเป้าหมาย วางแผน การบริหารเวลาในการทำงานแต่ละวัน อะไรคือ ความสำคัญ อะไร ไม่สำคัญในแต่ละวันเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
  3.1 เรียนรู้หลักการทำงานทันทีเพื่อลดข้ออ้างในการทำงาน
  3.2 เรียนรู้การทำงานสมบูรณ์แบบ และ การทำงานได้ดี ต่างกันอย่างไร
  3.3 เรียนรู้หลักการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  3.4 เรียนรู้กฎของพาเรโต 80:20 เพื่อสร้างแนวคิดการให้ความสำคัญของการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
  3.5 เรียนรู้การใช้เครื่องมือการวางแผนงานประจำวันเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. บทสรุปการวางแผนงานเพื่อนำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ต่อตนเอง ต่อการทำงาน และต่อองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

            หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย   40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์    10 %

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,968