หลักสูตร ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้จัก เข้าใจบทบาทของการทำงานแบบมืออาชีพที่เจ้านายยอมรับลูกน้องรับฟัง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อหัวหน้างานในการทำงานร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการทำงานในเชิงเป้าหมาย และการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจในทัศนคติของ “คน” ที่ต้องทำงานร่วมกัน และพร้อมปรับตัวในการทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลง

หัวข้อการอบรม
Part 1 เก่งคิด

 • การปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
  กรณีศึกษา การสร้างความเชื่อมั่นต่อตนเอง
 • เรียนรู้หลักคิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและการทำงาน
  กรณีศึกษา หลักคิดในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
 • เรียนรู้หลักการสร้างกำลังใจเพื่อสร้างความสุขในการปรับอารมณ์แห่งการท้อถอยในการทำงาน
  กรณีศึกษา การค้นหาประโยชน์และคุณค่าในการทำงาน

Part 2 เก่งงาน

 • เรียนรู้หลักการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่องค์กรคาดหวัง
 • เรียนรู้หลักคิดการสร้างเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในการทำงาน หลักการวางแผน บริหารเวลาในการทำงานแต่ละวัน อะไรคือ ความสำคัญ อะไร ไม่สำคัญในแต่ละวันเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงาน

Part 3 เก่งคน

 • เรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของคนด้วยหลัก DISC เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  กรณีศึกษา การเข้าใจทัศนคติและความต้องการของหัวหน้างานในการทำงานร่วมกัน
 • เรียนรู้หลักการสื่อสาร ปัญหาของการสื่อสาร และกิจกรรมที่ควรทำในการสื่อสารเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานต่อหัวหน้างาน ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า

เทคนิคสร้างโอกาสและพัฒนาทักษะสู่ความสำเร็จ

 • เคล็ดลับในการพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศ
 • คำมั่นสัญญาในการสร้างเป้าหมายให้ตนเอง 1 ข้อเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน พนักงาน

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยาย     40 %
 • เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม      40%
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์  20 %

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเป็นมืออาชีพในการทำงาน
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 346,856