หลักสูตร การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

       ในชีวิตของคนทำงานในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ต่างๆ และความเครียดจากการแก้ไขปัญหางานรายวัน ถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้ความสามารถ (IQ) มีประสบการณ์ในการทำงาน (Experience) มามากมายแค่ไหนก็ตาม แต่เราก็ต้องเจอกับบททดสอบความอดทนและการควบคุมอารมณ์ จะแสดงออกอย่างไร? ที่จะควบคุมอารมณ์ด้านลบของเราไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย เสียหน้า เสียใจ และเสียความรู้สึก

            หลักสูตร “การพัฒนา AQ &EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน" จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทาง และเทคนิคในการสร้างความฉลาดในการแก้ไขปัญหา การฟันฝ่าอุปสรรค และความยากลำบากในการทำงาน มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคในการแก้ไขปัญหา มีแนวทางในการค้นหาทางเลือกใหม่ๆ ไม่ยึดติดและจมอยู่กับปัญหา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมทัศนคติเชิงบวก ต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบ (EQ) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานที่ดีร่วมกัน

 หัวข้อการอบรม

[Module 1] ความสามารถในการรับมือและการบริหารจัดการกับปัญหา (Adversity Quotient)

 1. เรียนรู้หลักคิดการพัฒนาตนเองด้วยกรอบความคิด Growth Mindset
 2. เรียนรู้การกำหนดและแยกประเภทของปัญหา และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 3. เรียนรู้หลักคิดการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหาในเชิงบวกและระมัดระวังกรอบความคิดในเชิงลบ

[Module2]ความสามารถในการควบคุมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Emotional Quotient)  

 1. เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ การมองเห็นตนเองเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้มีความสุข
  - กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์หงุดหงิด เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  - กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์กังวลใจ เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  - กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์เบื่อหน่าย ท้อถอย เรียนรู้ถึงสาเหตุแห่งอารมณ์และวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืน
  - กรณีศึกษาการสร้างกำลังใจพัฒนาตนเองทำงานอย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคในการแก้ไขปัญหา มีแนวทางในการค้นหาทางเลือกใหม่ๆ ไม่ยึดติดและจมอยู่กับปัญหา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้ารับอบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อการสร้างความสุขให้ตนเอง
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบ (EQ) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานที่ดีร่วมกัน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,970