หลักสูตร Smart Leader (การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ)

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
 2. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 4. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมตนเองทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาตนเอง

หัวข้อการอบรม :

1.เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องทำประจำวัน

- 5 อุปนิสัยการเป็นหัวหน้างานที่ดี

- บทบาทหน้าที่หัวหน้างานในการบริหารงานให้ได้เป้าหมาย

2.เรียนรู้หลักการสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการบริหารทีมเพื่อให้ได้งานและได้ใจ

- ปัจจัยการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ

- การสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการบริหารคน

- การสร้างอุปนิสัยภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน

- การสร้างระบบการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

3.เรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมจุดแข็งและข้อจำกัดผู้นำ 4 ด้าน เพื่อการพัฒนาตนเองด้วยแบบประเมินตนเอง DISC

- ประเมินพฤติกรรมจำนวน 24 ข้อ

- พฤติกรรมความแตกต่างของผู้นำในแต่ละด้าน

- แนวคิดการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารงานและบริหารคน

4.ถามตอบ และสร้าง Commitment ของการเป็นผู้นำที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. หัวหน้างานสามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 4. หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมตนเองทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาตนเอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 765,025