หลักสูตร Smart Leader (การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ)

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
 3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม :

 1. เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของผู้นำที่ต้องทำประจำวัน
 2. เรียนรู้หลักการสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้งานและได้ใจ
 3. เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดมองปัญหาในเชิงบวก
 4. เรียนรู้วิเคราะห์กลุ่มคน 4 แบบด้วยหลัก DISC เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  - วิเคราะห์ตนเองว่าเราเป็นผู้นำสไตล์ไหน
  - วิเคราะห์ลูกน้องเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมอบหมายงาน
  - การให้ Feedback ที่ดีในการทำงานเพื่อพัฒนาผลงานให้ก้าวไปข้างหน้า
  - สิ่งที่ผู้นำที่ดีไม่ควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 5. ถามตอบ และสร้าง Commitment ของการเป็นผู้นำที่ดี

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการเป็นหัวหน้างานที่ทรงคุณค่า เจ้านายรัก ลูกน้อง เชื่อ ชอบ ทำตาม
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกน้องเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย  40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 384,972