หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

หลักการและเหตุผล

            ในสังคมแห่งการแข่งขัน และเป็นยุคแห่งทุนนิยม ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข

            สถาบัน Dr.fish ได้จัดหลักสูตร “เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC" เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความสุขต่อตนเอง มองเห็นภาพตนเองอย่างมีเป้าหมายมีการคิดในการสร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกการรักองค์กร มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์กร มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข พร้อมสร้างความรับผิดชอบที่เกิดจากตนเอง นำองค์กรพิชิตเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในพฤติกรรมผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหาผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการประสานงานด้วยความเข้าใจ

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้หลักพฤติกรรมความแตกต่างของคนด้วยหลักคิด DISC ตามหลัก William Moulton Marston
 2. เรียนรู้หลักจุดเด่นและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 3. เรียนรู้พฤติกรรมการปรับตัวเพื่อเข้าหาคนอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในสไตล์ D-I-S-C
 4. เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกในการมองผู้อื่นด้วยการจับถูกให้มากกว่าจับผิดเพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
 5. เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีมด้วยแนวคิด Tuckman’s Stage of Group Development
 6. เรียนรู้การสื่อสารประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 7. เรียนรู้แนวคิดการนำทฤษฎี D-I-S-C ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

              ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
 3. กรณีศึกษา   10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานมืออาชีพ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในพฤติกรรมผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหาผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการประสานงานด้วยความเข้าใจ
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,408