หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม อย่างสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล

            ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรในยุคปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่องค์การต้องการ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้นๆ ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแผนกลยุทธ์ที่ดี หรือที่เราเรียกง่ายๆ ว่า "คนในองค์กร" บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าองค์กรของเราเฉื่อยชา การสื่อสารที่มีแต่ปัญหา หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ หรือแม้แต่ขาดความผูกพันกับองค์กร ฯลฯ

            ปัญหาเหล่านี้นำมาสู่การทำงานที่ทะเลาะเบาะแว้ง การกลั่นแกล้งนินทา การแบ่งพรรคแบ่งพวก  และความเบื่อหน่ายในชีวิตการทำงาน  ผลสุดท้ายทำให้องค์กรไม่สามารถก่อให้เกิดบริการที่ดีต่อลูกค้าและผู้มาติดต่อได้  หากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยังถูกละเลย  จะมีผลให้สภาพการทำงานเฉื่อยชามากขึ้น  จนเกิดสภาพที่ชาชินและเป็นสิ่งปกติที่ยากแก่การพัฒนาองค์กรและยากแก่การพัฒนาตนเองของพนักงานด้วย

            หลักสูตร "พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์”จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านความคิดเชิงบวก และทำให้พนักงานเรียนรู้ชีวิตของการทำงานเป็นทีม  รู้จักคำว่าสปิริต (Spirit)  รู้จักการยอมรับ  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานเป็นทีม  รู้จักปัจจัยต่าง ๆ ในการทำงานเป็นทีม  ด้วยวิธีการอบรมแบบ Team Building จะทำให้พนักงานรู้สึกสนุกสนาน  ไปพร้อมๆ กับได้รับความรู้ทั้งเนื้อหาและสาระที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์

 • ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมทัศนะคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เกิดสมดุลทางความคิด
 • เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมงานทุกระดับว่ามีส่วนสนับสนุนความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
 • เพื่อพัฒนาทักษะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับ อันจะนำไปสู่ทีมแห่งพลังร่วม (Team Synergy)
 • เพื่อสร้างและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์กร
 • เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันกับทีมหรือหน่วยงานมากขึ้น เป็นคนสำคัญของทีมและมีการประสานงาน สื่อสารที่ดีระหว่างหน่วยงาน

 

หัวข้อการอบรม

Module 1:    พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ

 • เรียนรู้หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติเชิงบวก วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวก
 • เรียนรู้หลักการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้หลักการสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (Work Shop)
 • กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรด้วยหลักมนุษย์สัมพันธ์ (Work Shop)

 

Module2:   ก้าวแรกของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง และการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรม 
Team Building/Walk Rally (4-6 สถานี ตามความเหมาะสมและจำนวนของผู้เข้าอบรม)

 • สถานีที่ 1  :การติดต่อสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
 • สถานีที่ 2 : การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของทีม
 • สถานีที่ 3 : การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการสื่อสารแบบ Win-Win
 • สถานีที่ 4 : การสร้างพลังร่วมกัน (Synergy) ภายใต้ความแตกต่างกัน
 • สถานีที่ 5 : การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ Building Trust and Team Spirit
 • สถานีที่ 6 : สร้างภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี Leadership

ระดมสมอง : สรุปบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวของทีม

 

Module3:    การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อองค์กร

 • ความสำคัญของพนักงานต่อความสำเร็จของทีมและองค์กร
 • บทบาทของพนักงานต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร

 

Module4:   กิจกรรมส่งท้าย "สร้างความรักความผูกพันสู่เป้าหมายเดียวกัน"

 

รูปแบบการเรียนรู้

Part 1 (In-Door)

กิจกรรมละลายพฤติกรรมและการทำ Group Dynamics ของทีมงานระดับมืออาชีพ จะสร้างความสนิทสนมแก่กันของผู้เข้าสัมมนา

Part 2 (Out-Door)กิจกรรม  Team Building :  เทคนิคการฝึกอบรมที่ได้รับความนิยมและสร้างสรรค์การเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมด้วยการสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน  ตื่นเต้น  เร้าใจตลอดระยะการแข่งขัน  ซึ่งทีมงานฯได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นมืออาชีพในด้านนี้มากที่สุดทีมหนึ่ง

 • การเดินตามแผนที่และปริศนา ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถของสมาชิกทีมทำงานร่วมกันในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การวางแผน การบริหาร-เวลา การแบ่งหน้าที่งานและความรับผิดชอบ เพื่อให้เดินทางได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • สถานีการเรียนรู้  แต่ละทีมจะต้องทำกิจกรรมเพื่อแข่งขันกับทีมอื่น ๆ ด้วยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มี  และศักยภาพของทีมให้มากที่สุด  ซึ่งจะมีประมาณ 4-6 ฐาน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม)
 • การบริหารพฤติกรรม  ซึ่งทีมวิทยากรจะให้แต่ละทีมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศที่ดีร่วมกันระหว่างการเดินแข่งขันร่วมกัน  และสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างทีม และการบริหารผลงานของทีม ประกอบกับการคิดคะแนนที่ชัดเจนจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรียนรู้เรื่องทีมเกือบทุกกระบวนการด้วย
 • การ Feedback และการสรุปประเด็นที่ถึงแก่น จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจการทำงานเป็นทีม
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)  ; เป็นกิจกรรมการผ่อนคลายและทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ด้วยการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ซึ่งทีมวิทยากรจะใช้วิธีการทำกิจกรรมกลุ่มที่จะทำให้พนักงานแสดงออกอย่างรู้สึกเป็นธรรมชาติแลไม่เคอะเขินและพนักงานจะรู้สึกสนุกสนานกับเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมอบรมด้วยกัน

Part 3 (In-Door)

 • ใช้การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Technique)  :  วิทยากรใช้เทคนิคการบรรยายที่เร้าให้ผู้เข้าอบรมกล้าแสดงออกและโต้ตอบปัญหาต่างๆ  พร้อมกับการแสดงความเห็นตลอดการอบรม          
 • กิจกรรมเกมการบริหารทีม (Games)  :  นักจิตวิทยาเชื่อว่าคนทำงานส่วนใหญ่ชอบการเรียนรู้จากตัวเองมากที่สุด  ดังนั้นหลักสูตรนี้ทีมวิทยากรจะออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปประเด็นจากกันและกัน
 • กิจกรรมอำลา  :  การสร้างความรู้สึกดี ๆ ต่อกันของผู้เข้าร่วมอบรม  และชม DVD ที่พวกเขาทั้งหมดได้ทำร่วมกันเพื่อจะได้เก็บภาพต่าง ๆ เป็นแนวทางปรับปรุงการทำงานร่วมและเก็บภาพดีๆ ไว้เป็นความทรงจำ 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนรู้

           พนักงานระดับปฏิบัติการ-พนักงานบังคับบัญชา และผู้บริหาร

ระยะเวลา 

            จำนวน1 วัน     ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

สถานที่เรียนรู้

          ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด

 อุปกรณ์ที่ใช้

            - Projector + LCD    

             - กระดาษ Flip Chart  

             - Microphone   

             - จัดห้องแบบ U-Shape

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,403