หลักสูตร พนักงานรุ่นใหม่หัวใจ 4.0 (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานสามารถรู้และเข้าใจถึง คุณสมบัติของพนักงานยุค 4.0 ได้
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในบริษัทให้สามารถทำงานได้อย่าถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร
 3. เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทำงานได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการทำงานต่อตนเองและทำงานในเชิงรุกมากขึ้น
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประสานงานที่ราบรื่น

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ผลกระทบและความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อปรับแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการทำงานและปลูกฝั่งแนวคิดความเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อการพัฒนาตนเองในเชิงบวก
 2. เรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในการทำงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงบวกเพื่อลดปัญหาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 3. เรียนรู้หลักการสร้างตนเองเพื่อการทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่องค์กรคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
 4. เรียนรู้หลักการบริหารจัดการในการทำงาน การวางเป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผน การบริหารเวลาในการทำงานแต่ละวัน อะไรคือ ความสำคัญ อะไรไม่สำคัญในแต่ละวันเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 5. เรียนรู้รูปแบบการสร้าง Growth Mindset เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับปฏิบัติการ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย   40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์    10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและมองปัญหาในเชิงบวก
 2. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการทำงานเชิงรุกและการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในตนเอง
 3. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากันเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,367