หลักสูตร จิตสำนึกคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ของจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกและมีความเป็นมืออาชีพ
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การบริหารเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันนำพาองค์กรพิชิตเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

หัวข้อการอบรม

 • เรียนรู้ผลกระทบและความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อปรับแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพและปลูกฝั่งแนวคิดความเป็นเจ้าขององค์กรเพื่อการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองในเชิงบวก
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงบวก
  กรณีศึกษา หลักคิดในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
 • เรียนรู้หลักการสร้างตนเองให้ทำงานเชิงรุกและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพที่องค์กรคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
 • เรียนรู้หลักการบริหารจัดการในการทำงาน การวางเป้าหมาย วางแผน การบริหารเวลาในการทำงานแต่ละวัน อะไรคือ ความสำคัญ อะไร ไม่สำคัญในแต่ละวันเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น  หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  เพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • เรียนรู้การทำงานผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความขัดแย้งซึ่งส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร
 • คำมั่นสัญญาในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และพัฒนาองค์กรร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

                หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย     50 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม      40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์  10 % 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 312,148