หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT เชิงปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

            การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกวิธี และถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ การสอนงานแบบ OJT จึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนงาน และเป็นการสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง                  

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมอธิบายบทบาท ความสำคัญ และวิเคราะห์สไตล์เรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์งานของลูกน้องแต่ละตำแหน่ง กำหนดหัวข้อ และวางแผนการสอนงาน รวมทั้งสามารถจัดทำ OJT Matrix ได้ถูกต้อง
 3. ผู้เข้าอบรมสอนงานได้ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้
 4. ผู้เข้าอบรมประเมินและติดตามผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หัวข้อการอบรม

 1. บทบาท และความสำคัญของการสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 2. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

-          การสอนงานแบบปฏิบัติงานจริง On the Job Training (OJT) สอนงานจากหน้างานจริงและมีเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ ประกอบการสอน

-          การสอนงานแบบ Off the Job Training เป็นการอบรมที่เน้นความรู้ความเข้าใจแบบเป็นทางการ เน้นให้อ่านจากคู่มือ/ Work Instruction ไม่ใช่การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

-        การสอนงานแบบ Coaching เน้นการกระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจด้วยตนเอง

-          การสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เน้นช่วยเหลือรุ่นน้องที่เข้ามาทำงานใหม่ โอนย้าย หรือเลื่อนระดับ ในเรื่องทั่ว ๆ ไป ทั้งเรื่องงาน เรื่องการใช้ชีวิตในที่ทำงาน

-          การสอนงานแบบที่คำปรึกษา (Consulting) จะใช้เพื่อการแก้ไขปัญหา การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา การบริหารจัดการชีวิตที่เหมาะสม จนนำไปสู่การพัฒนาตนเอง

-          การฝึกอบรม (Training) การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่องนั้น ๆ ในรูปแบบ In-House Training หรือ Public Training

**ในหัวข้อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร วิทยากรจะอธิบายและให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงรูปแบบของการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน รวม 5 รูปแบบด้วยวิธีการบรรยายประกอบการยกตัวอย่างจาก Slide Power Point โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที

 1. กระบวนการ และขั้นตอนการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. หลักจิตวิทยา และสไตล์การเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชา
 3. Job Assignment : การวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนการสอนงาน (Job Matrix for OJT) และเตรียมสอนงาน
 4. Role Play : ฝึกทักษะการสอนงานเป็นรายบุคคล พร้อมวิพากษ์ 
 5. สรุปสาระสำคัญจากการเรียนรู้ (Learning Point from Session)
 6. Job Assignment and Follow up การสอนงานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

-          ระดับหัวหน้าหน่วย /หัวหน้าแผนก ที่มีหน้าที่สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำ

-          ระดับปฏิบัติงาน หน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้มีมีหน้าที่สอนงาน

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 30 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
 3. กรณีศึกษา และดูวีดีโอ 10%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,298