หลักสูตร OJT เทคนิคการสอนงานเชิงปฏิบัติ

  

หลักการและเหตุผล

            การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกวิธี และถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ การสอนงานแบบ OJT จึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนงาน และเป็นการสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง                  

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมอธิบายบทบาท ความสำคัญ และวิเคราะห์สไตล์เรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์งานของลูกน้องแต่ละตำแหน่ง กำหนดหัวข้อ และวางแผนการสอนงาน รวมทั้งสามารถจัดทำ OJT Matrix ได้ถูกต้อง
  3. ผู้เข้าอบรมสอนงานได้ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้
  4. ผู้เข้าอบรมประเมินและติดตามผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หัวข้อการอบรม

1. การสร้างกรอบความคิดและทัศนคติเชิงบวกกับการสอนงาน

1.1 ความสำคัญของการสอนงาน

1.2 การสอนงานที่ไม่ถูกวิธีส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร?

1.3 คุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้รับหน้าที่ในการสอนงาน 


2. เรียนรู้ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training)

2.1 ความสำคัญของการวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนการสอนงาน

2.2  แนวทางในการสอนงานตามแผนการสอนงาน Job Matrix for OJT

2.3 เทคนิคการประเมินและติดตามผลจากการสอนงาน 

Workshop :  1 ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน


3. ฝึกทักษะการสอนงานตามขั้นตอน การสอนงานแบบ OJT

Workshop :  2 ฝึกวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนการสอนให้ตรงกับ Job Matrix for OJT

Role Play: ฝึกทักษะการสอนงานจริงเป็นรายบุคคล


4. สรุปสาระสำคัญจากการเรียนรู้ (Learning Point from Session)

กลุ่มเป้าหมาย

-          ระดับหัวหน้าหน่วย /หัวหน้าแผนก ที่มีหน้าที่สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นประจำ

-          ระดับปฏิบัติงาน หน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้มีมีหน้าที่สอนงาน

รูปแบบการสัมมนา

  1. การบรรยาย 30 %
  2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
  3. กรณีศึกษา และดูวีดีโอ 10%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,403