หลักสูตร พัฒนาคุณภาพองค์กร และคุณภาพงานด้วยกิจกรรม 5ส

หลักการและเหตุผล :

การพัฒนาคุณภาพขององค์กรในปัจจุบัน ถ้าพูดถึงกิจกรรม 5ส. ดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ล่าสมัย หรือเชยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  ถ้าองค์กรใดยังจะมาพูดคุยกันในเรื่องกิจกรรม 5ส. ที่มีมานานเหลือเกิน  แต่ในมุมกลับ  กิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมคุณภาพพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  ถ้าหากองค์กรใดมีการดำเนินกิจกรรม 5ส. ได้ประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะสามารถเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพองค์กร และคุณภาพงานด้านอื่น ๆ ได้ง่าย  และเป็นการพัฒนาอย่างถูกขั้นตอน

Dr.fish สถาบันคิดบวก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 5ส. ว่ามิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร แต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน เพราะฉะนั้น  จุดเริ่มต้นหนึ่งที่สำคัญในขบวนการกิจกรรม 5ส. ให้เกิดความสำเร็จนั้น ก็บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้เรื่องกิจกรรม  5ส. อย่างน้อย 95% ของบุคลากรทั้งหมด และจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง รู้ในเรื่องเดียวกันอย่างเข้าใจ   เพราะฉะนั้นขบวนการอบรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการนำพากิจกรรม 5ส. สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการกิจกรรม 5ส.
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมดำเนินการในกิจกรรม 5ส.

หัวข้อการอบรม :

 1. กิจกรรม 5ส.  ช่วยพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างไร
 2. บทบาทของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมดำเนินการในกิจกรรม 5ส.
 3. แนวทางในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
 4. การพัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างเป็นรูปธรรม 
 5. การสร้างมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจพื้นที่ 5ส.
 6. สรุป / ตอบข้อซักถาม

ประโยชน์ที่องค์กร และผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1.       ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างมาตรฐาน และเครื่องมือในการตรวจพื้นที่ 5ส. ได้ตรงกับสภาพขององค์กร
 2.       ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของตนเอง และบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมดำเนินการในกิจกรรม 5ส.

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ

รูปแบบการสัมมนา

 1.       การบรรยาย       40 %
 2.       เกมส์บริหารพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม       60%

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,367