หลักสูตร พูดอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Relation & Result Conversation)

หลักการและเหตุผล

การสนทนาที่ดีที่ได้ทั้งสายสัมพันธ์และผลลัพธ์นั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเปลี่ยนความคิดที่แตกต่างให้กลายเป็นการผนึกพลัง  
และเปลี่ยนผลลัพธ์ที่เราไม่ได้คาดหวังเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในที่ทำงาน และในชีวิตประจำวัน
หากคนในองค์กรของท่านกำลังมีสถานการณ์เหล่านี้

 • ทีมงานของคุณมักส่งงานไม่ทันกำหนด ใช้เงินเกินงบประมาณ หรือส่งมอบผลงานไม่ได้ตามสัญญา
 • สมาชิกในทีมของคุณทิ้งปัญหา แทนที่จะพูดกันต่อหน้า
 • คุณไม่สามารถให้ฟีดแบ็คที่ตรงไปตรงมาเมื่อทำการประเมินผลงานหรือฝึกอบรม
 • คุณไม่สามารถพูดคุยปัญหากับทุกคนด้วยความจริงใจและให้เกียรติได้ทุกเรื่อง

หลักสูตรนี้จะช่วยตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

วัตถุประสงค์                                                                                                                                           

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการแยกแยะปัญหาเรื่องการสนทนาว่าปัญหาอยู่ที่จุดใดเพื่อที่จะแก้ไขได้ตรงจุด                                      
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการควบคุมทิศทางการสนทนาระหว่างคู่สนทนาได้                         
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีเครื่องมือในการแยกแยะเรื่องจริงกับเรื่องที่สมองแต่งขึ้นเพื่อควบคุมอารมณ์ ที่เป็นสาเหตุหลักของการสนทนาที่จะได้หรือไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ                                                                      
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจทักษะในการตั้งคำถามในเรื่องที่ยาก แต่เมื่อถามแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ             
 5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และเครื่องมือในการสังเกตตนเองและคู่สนทนาเมื่ออยู่ในสภาวะกดดันเพื่อเตรียมพร้อมในการสนทนา                                      
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่คู่สนทนาด้วยการสร้างความรู้สึกปลอดภัยระหว่างกัน ทำให้การสนทนาราบรื่น
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและทักษะในการสร้างความร่วมมือ ในกรณีที่มีเป้าหมายต่างกัน (เป้าหมายที่ต่างกันในหน่วยงาน หรือเป้าหมายที่ต่างกันในชีวิตประจำวัน)                                                                   
 8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและทักษะการฟังเพื่อสร้างความเข้าใจผู้อื่นให้สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้                                                                                   

หัวข้อการอบรม

 1. การแยกแยะประเภทของปัญหา (Scan Your Problem)
 2. การควบคุมทิศทางการสนทนา (Control your Mind)
 3. จัดการการป้องกันตนเองของตัวคุณเอง (Manage your Defense – Mechanism)
 4. การตั้งคำถามในเรื่องยากที่จะถาม (Asking with Encourage)
 5. การสังเกตตนเองและคู่สนทนาเมื่ออยู่ในสภาวะกดดัน (Notice the style under pressure)
 6. การสร้างความรู้สึกสบายใจในการสนทนา (Expand Comfort Zone)
 7. การสร้างความร่วมมือในกรณีที่มีเป้าหมายต่างกัน (Synergize the Propose)                                 
 8. การฟังเพื่อสร้างความเข้าใจ (Get into their world)                                

กลุ่มเป้าหมาย

            พนักงานทุกคนที่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและยังคงได้ผลลัพธ์ของงานตามต้องการ  เช่น หัวหน้างาน พนักงานทั่วไปที่ต้องติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและลูกค้า เป็นต้น

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย    30%
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  50%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณและองค์กรของคุณมีทักษะในการ:

 1. ปรับปรุงการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น – สร้างความรู้สึกสบายใจและสร้างเสริมวัฒนธรรมของการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา แต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 2. แก้ไขความขัดแย้ง – บอกถึงสิ่งที่กังวลใจได้ชัดเจนด้วยการพูดอย่างให้เกียรติและตรงไปตรงมา โดยที่อีกฝ่ายรู้สึกไม่ต่อต้านและอยากรับฟัง พร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไข
 3. สร้างการยอมรับระหว่างกันด้วยเจตนาที่ดี – การให้และรับฟังฟีดแบ็คที่สามารถนำไปพัฒนาความสัมพันธ์และปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
 4. การตั้งคำถามในเรื่องยากที่จะถาม – อยากทราบเหตุผลของอีกฝ่าย โดยใช้คำถามที่ชวนให้อยากตอบ เมื่อได้คำตอบแล้วก็ได้ทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 5. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม – สื่อสารให้บุคลากรในทีมงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ยอมรับเป้าหมายร่วมกันและร่วมมือกันไปสู่เป้าหมายสำคัญจนประสบความสำเร็จ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,298