หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการบริการได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจ งานบริการจึงต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการเป็นหลัก เพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย ด้วยการสร้างพฤติกรรมการให้บริการในแบบฉบับที่ปฏิบัติได้สม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ผู้ให้บริการจึงต้องมีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่ของตน มีภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจ ชื่นชม จดจำ ด้วยการเป็นผู้ให้บริการที่มีทัศนคติเป็นบวกเสมอในทุกสถานการณ์ มีความสุขในการทำงานบริการ มีศิลปะในการสื่อสาร และบริหารจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการรับบริการ สามารถรักษา ครองใจลูกค้าไว้ได้อย่างดีที่สุด และเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต

ทั้งนี้ การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก อาทิ รูปร่าง หน้าตา สีหน้า กิริยาท่าทาง คำพูด น้ำเสียง พฤติกรรมที่แสดงออก รวมทั้งบุคลิกภาพจากภายใน อาทิ อุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ อารมณ์ ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง การจัดอบรม ให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ย่อมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้พนักงานเข้าใจ ต่อยอดความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์การบริการที่เป็นเลิศได้จริง และเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานบริการของพนักงานในองค์กรได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการ พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับงานบริการ รู้วิธีการแสดงออกทางสีหน้า แววตา รอยยิ้ม และการสร้างเสน่ห์แรกพบใน 8 วินาที สามารถสร้างความประทับใจ น่าจดจำ มีเสน่ห์ สง่างามทุกท่วงท่า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการแต่งกายในชุดเครื่องแบบให้ดูสวยงาม น่าเชื่อถือ รวมถึง การแต่งหน้า จัดแต่งทรงผม และสวมใส่เครื่องประดับอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ การทักทายลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน การสร้างเสน่ห์ ความประทับใจด้วยคำพูด
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการปรับทัศนคติให้เป็นบวกในทุกสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมุมมองการทำงานบริการด้วยความสุข และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

 • เปลี่ยนทัศนคติ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ และศักยภาพของตัวเอง สร้างตัวตนเป็นคนใหม่ด้วยแบบประเมินบุคลิกภาพเสริมสร้างการบริการ
 • เคล็ดลับในการสร้างเสน่ห์แรกพบใน 8 วินาที (กาย)

  ปรับภาพลักษณ์ บุคลิกภาพให้มีกิริยามารยาทที่สร้างความประทับใจ สวยงามน่าจดจำ มาดดี มีเสน่ห์ สง่างามทุกท่วงท่า

         - รอยยิ้ม พริมใจ             รอยยิ้มที่สร้างความประทับใจ

         - สายตา จริงใจ              การแสดงออกทางสีหน้าแววตา

         - แต่งกาย น่าเชื่อถือ        การแต่งกาย แต่งหน้า จัดเซ็ททรงผม และเครื่องประดับตามหลักสากล

         - ท่วงท่า สง่างาม            มีกิริยาที่สง่างาม น่าประทับใจ

         - ยืน ให้สง่างาม

         - เดิน ให้ชวนมอง

         - นั่ง ให้ดูสวย

         - ไหว้ ให้มีเสน่ห์

         - รูปร่าง สมส่วน             การดูแลรูปร่างให้สวยงาม

 • การสร้างความประทับใจในการให้บริการใน 8 นาทีถัดไป (วาจา ใจ) 
 • การสร้างความประทับใจด้วยคำพูด
 • การทักทายด้วยสิ่งที่เป็นบวก
 • พลังแห่งการชื่นชม
 • 3 คำสุดวิเศษ
 • ปรับทัศนคติเป็นบวกในทุกสถานการณ์
 • การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเอง
 • วิธีรับมือเมื่อลูกค้ามีอารมณ์โกรธ หงุดหงิด
 • ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • เคล็ดลับสร้างเสน่ห์ เป็นผู้ให้บริการที่ใครๆก็หลงรัก
 • ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดพัฒนาที่ดี
 • กิจกรรมปิดการอบรม “หนึ่งคำ...เปลี่ยนชีวิต”


  กลุ่มเป้าหมาย

  พนักงานที่มีความรับผิดชอบในการให้บริการ พบปะและติดต่อกับลูกค้าเป็นประจำ และต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง สร้างภาพลักษณ์ บุคลิกภาพใหม่ให้ดูเป็นมืออาชีพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พัฒนาการสื่อสาร และการแสดงออกทางอารมณ์ เพื่อสร้างการให้บริการที่เหนือมาตรฐานให้กับองค์กร และมีความก้าวหน้าในการทำงานบริการต่อไป  

   รูปแบบการสัมมนา

  เป็นการผสานการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากร และการร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอปของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และเกิดความเปลี่ยนแปลงตนเอง และมอบการให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าต่อไป

  -  การบรรยาย  40%

  -  เกมส์/กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  40%

  -  กรณีศึกษา และดูวีดีโอ   20%

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการ พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับงานบริการ รู้วิธีการแสดงออกทางสีหน้า แววตา รอยยิ้ม และการสร้างเสน่ห์แรกพบใน 8 วินาที สามารถสร้างความประทับใจ น่าจดจำ มีเสน่ห์ สง่างามทุกท่วงท่า
  • ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจหลักการแต่งกายในชุดเครื่องแบบให้ดูสวยงาม น่าเชื่อถือ รวมถึง การแต่งหน้า จัดแต่งทรงผม และสวมใส่เครื่องประดับอย่างมืออาชีพ
  • ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ การทักทายลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน การสร้างความประทับใจด้วยคำพูด
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รู้วิธีการปรับทัศนคติให้เป็นบวกในทุกสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • ผู้เข้าอบรมจะได้มีมุมมองการทำงานบริการด้วยความสุข และมีประสิทธิภาพ

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 754,968