หลักสูตร กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

บางคนอาจคิดว่า  การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม  แต่อยากบอกว่า

ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้  เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น  หากบริการไม่ประทับใจ  หรือถูกลูกค้าร้องเรียน  อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้  เพราะการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า  สินค้าจริง ๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว  การบริการที่จะทำให้เกิดการซื้อและซื้อซ้ำต่างหาก

ที่ยากกว่า เราจะสร้างให้พนักงานในส่วนงานที่ต้องพบลูกค้าทำอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม  และเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อ  หลักสูตรนี้มีคำตอบครับ

           

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ

2.เพื่อการกำจัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา และสามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงได้

3.เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

4.เพื่อสามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หัวข้ออบรม

1.ความสำคัญของงานบริการ ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร

2. 5 กลยุทธิ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

   - กลยุทธิ์ที่ 1 บุคลิกภาพในงานบริการ

   - กลยุทธิ์ที่ 2 การควบคุมอารมณ์

   - กลยุทธิ์ที่ 3 การพูดในงานบริการ

   - กลยุทธิ์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ

   - กลยุทธิ์ที่ 5 การรับคำร้องเรียนลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างมุมมองการบริการต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 2.ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นเป้าหมายของการทำงานเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีต่อลูกค้าภายนอกเพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

 3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิทยากรในการสร้างมุมมองเพื่อคิดต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,406