หลักสูตร การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล :

ทักษะการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในหลากหลายองค์กรจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับผู้ที่รับตำแหน่งหัวหน้างาน เพื่อให้กระบวนการทำงาน, การติดต่องาน, การประสานงาน, การมอบหมายและส่งมอบงาน ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน” (Communication Skills for Supervisor) จะช่วยพัฒนาวิธีการสื่อสารการทำงานให้กับหัวหน้างาน พร้อมเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดช่องว่าง หรือข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการอบรมผ่านเกมส์การบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเอง มีส่วนร่วม (Participative Technique) กล้าแสดงออกและโต้ตอบปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับการแสดงความเห็นตลอดการอบรม

 

 วัตถุประสงค์ :

 1.    เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้วิธีการและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 2.       เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้างาน และมีภาวะผู้นำ
 3.       เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน
 4.       เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม :

 1.       เรียนรู้ปัญหาของการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการทำงานภาพรวม

-          ขาดทักษะการใช้ภาษา ในการพูด คำพูด สำเนียง น้ำเสียง

-          ขาดทักษะการใช้ภาษากาย และบรรยากาศ การแสดงออกทางพฤติกรรม สีหน้า แววตา และการเคลื่อนไหวร่างกาย

-          ขาดทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่ การเขียนข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ

-          ขาดทักษะการฟัง ทัศนคติ อคติต่อผู้ส่งสารหรือข้อมูลข่าวสาร

-          Workshop หัวข้อ ปัญหาของการสื่อสารในการทำงานประจำวัน นำเสนอรายงานกลุ่ม (เก็บคะแนนกลุ่ม)

 1.       แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

-          องค์ประกอบของการสื่อสาร

-          กระบวนการในการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างกะการทำงาน

 1.       เทคนิคการมอบหมายงาน ด้วยเครื่องมือการสื่อสารและประชุมงานประจำวัน

-           Workshop หัวข้อ การประชุมงานประจำวัน ด้วยแบบฟอร์มประชุมงานประจำวัน นำเสนอรายกลุ่ม (Role Play) พร้อมวิพากษ์

 1.       เทคนิคการสอนงาน แนะนำงาน และให้คำปรึกษาในการทำงาน

-          Management Gameหัวข้อ การสอนงาน แนะนำงาน และติดตามงาน ด้วยกิจกรรมจิ๊กซอมหาสนุก (แข่งขัน เก็บคะแนนกลุ่ม)

 1.       เรียนรู้พฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพของการสื่อสาร

-          ทำแบบประเมินพฤติกรรม DISC

-          ทำความเข้าใจพฤติกรรมตาม ประเภท D-I-S-C

-          Workshop หัวข้อ วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแบบ D-I-S-C นำเสนอรายงานกลุ่ม (เก็บคะแนนกลุ่ม)

 1.       หลักการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ

-          Role Playingกิจกรรม9 ท่าสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

 1.       เรียนรู้หลักการสร้างขวัญและกำลังใจในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 2.       ถามตอบ และสร้าง Commitment ที่ดีของการเป็นผู้นำที่ดี

 

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote) ขึ้นเป็นหัวหน้างาน

 

รูปแบบการสัมมนา

 1.       การบรรยาย       40 %
 2.       เกมส์บริหารพฤติกรรม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม       50%
 3.       กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

 

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1.       ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารการทำงานระหว่างกะงาน
 2.       ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องมือการสื่อสาร เพื่อวางแผนงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 3.       ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 4.       ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อคนรอบข้างในทุก ๆ วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 312,144