หลักสูตร การสื่อสารอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

          ในโลกของการสื่อสาร การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากการสื่อสารนั้นเป็นไปด้วยดีทุกอย่างก็เป็นประโยชน์ หลายครั้งที่เราต้องยอมรับว่า มีความไม่ราบรื่นและอุปสรรคไม่น้อยเลยที่เกิดเพราะเกิดปัญหาในการสื่อสาร

 

การพูดนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ ประกอบด้วย:

1.การทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ

สิ่งที่ดีที่สุดของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ “การให้และการรับ” การเริ่มต้นกล่าวทักทาย หรือเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสนทนา นั่นถือเป็นการให้สัมพันธไมตรีกับอีกฝ่ายก่อน หากการกล่าวทักทายเป็นไปอย่างมืออาชีพ ใช้คำพูดในเชิงบวก และมีความกระตือรือร้นด้วยแล้ว ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาล เพื่อได้รับความสนใจ ความไว้วางใจ และความรู้สึกที่ดี จากอีกฝ่ายได้ต่อไป  

2.การเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย

ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ทักษะการพูดเพียงอย่างเดียว หากแต่อยู่ที่ทัศนคติที่มีจะทำอย่างไรให้สามารถเป็นเพื่อน หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใครก็ได้หลังจากพบกันครั้งแรกไม่กี่นาที ทั้งยังสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดีงามเอาไว้ตลอดไป

3.การสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ

การสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้บุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมได้รับทราบ คำพูดมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมากมาย วิธีการเล่าเรื่อง การใช้คำพูดที่มีพลัง สามารถชี้นำ สร้างพลังให้เกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง ด้วยการเลือกใช้คำพูดที่ช่วยเพิ่มพลัง และเรียงลำดับเรื่องราวที่จะถ่ายทอดอย่างมีจังหวะ นี่จึงเรียกว่าเป็น “ศิลปะในการสื่อสาร”

4.วิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

การบรรเทาปัญหาความไม่เข้าใจกันในที่ทำงาน ต้องมุ่งเน้นที่การรับฟัง และการทำความเข้าใจกับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเป็นสำคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถช่วยคลายทุกข์ และสร้างสุขให้เกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน 

5.เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้การพูด อาทิ การชื่นชมคนอื่น อานุภาพแห่งรอยยิ้ม ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ การเปล่งเสียงที่ชัดเจนมั่นใจ การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ และการปลดปล่อยความปรารถนาดี เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ต้องฝึกฝน เพื่อให้กลายเป็นธรรมชาติและกลายเป็นแบบฉบับของตนเองทั้งสิ้น 

ในการอบรมนี้จะเริ่มต้นที่การปรับทัศนคติ มุมมองความคิด เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการสร้างมิตรภาพ เพื่อให้เกิดโอกาสในทางหน้าที่การงาน และการเจรจาธุรกิจ ที่เริ่มต้นจากความทรงจำที่ยอดเยี่ยมในการสนทนาตั้งแต่ครั้งแรก  และมีเทคนิคดีๆ ที่น่าสนใจหลายประการซึ่งล้วนเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การพูดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในแต่ละเทคนิคง่ายต่อการนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน และการทำงานทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดในการเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนวิธีการสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีมุมมองใหม่ๆในการสร้างเสน่ห์ให้การพูด

หัวข้อการอบรม

 1. การทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ

-           เทคนิคสร้างความประทับใจ และเป็นที่จดจำ 

-           ทักทายด้วยสิ่งที่เป็นบวก

-           ชมคนให้เป็น

 1. การเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย

-          ถามคำถาม

-          เปิดเผยข้อมูลบางอย่างของตัวเอง

-          จำชื่อคน และเอ่ยชื่อบ้าง

-          สร้างความประทับใจ

-          พัฒนาทักษะการฟัง

-          กล่าวลา

 1. การสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ

-           เทคนิคการเล่าเรื่อง

-           สร้างคำพูดเปี่ยมพลัง

 1. วิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

-           พูดให้น้อยฟังให้มาก

-           สร้างการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ

-           ทำความเข้าใจปัญหา และความรู้สึก

-           สัมผัสใจก่อนให้ข้อมูล

-           ช่วยคิดแก้ปัญหา

 1. เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้การพูด

-          การชื่นชมคนอื่น

-          อานุภาพแห่งรอยยิ้ม

-           ภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ

-          การเปล่งเสียงที่ชัดเจนมั่นใจ

-          การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ

-          การปลดปล่อยความปรารถนาดี

 

พนักงานที่มีความรับผิดชอบในการให้บริการ พบปะและติดต่อกับลูกค้า หรือผู้ร่วมงานในแผนกอื่นๆเป็นประจำ และต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพูดแล้วคนฟังคล้อยตาม ทำให้คนฟังรู้สึกประทับใจ ไปจนถึงกระทำในหนทางที่คุณมุ่งประสงค์ได้  และกลายเป็นมืออาชีพในการสื่อสารต่อไป

รูปแบบการสัมมนา

เป็นการผสานการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการบรรยายโดยวิทยากร และการร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอปของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และเกิดความเปลี่ยนแปลงตนเอง และมีการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพต่อไป

-          การบรรยาย    40%

-          เกมส์/กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    40%

-          กรณีศึกษา และดูวีดีโอ   20%

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมจะได้รู้วิธีการทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ
 • ผู้เข้าอบรมจะได้แนวคิดในการเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
 • ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนวิธีการสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ
 • ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
 • ผู้เข้าอบรมจะได้มีมุมมองใหม่ๆในการสร้างเสน่ห์ให้การพูด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 765,016