หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักการและเหตุผล

          บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร  หรือบางครั้งแค่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงาน ให้มีความสุข การได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้จริงหรือ??  มีปัจจัยอะไรอีกหรือไม่ที่ทำให้เราทำงานได้ตามเป้าหมายได้   เราจะสร้างความทรงพลังในการสื่อสารได้อย่างไร เพื่อให้องค์กร และการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบถึงเคล็ดลับของการสื่อสารที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จ
 • เพื่อสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และงานที่ทำได้อย่างดีเยี่ยม
 • เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง  เพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จ

หัวข้อการอบรม

 • ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่แท้จริง
 • ระบบและกระบวนการสื่อสาร
 • ประเภทของการสื่อสารในองค์กร
 • อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงาน
 • สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ
 • มารู้จักกับ 7 Cs เพื่อพบกับการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคน
 • การฝึกทักษะ เคล็ดลับ การพูด การฟัง ให้มีประสิทธิภาพ
 • สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กร
 • เทคนิคการสื่อสารเชิงคุณภาพ
 • การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 273,298