หลักสูตร ไคเซ็น การพัฒนาและปรับปรุงงาน

หลักการและเหตุผล         

          การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น ข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน

   เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้

   เพื่อให้ทราบหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

เนื้อหาหลักสูตร  

  • ปัญหาที่มักเจอและพบบ่อย ๆ ในอุตสาหกรรม
  • หลักการไคเซ็นและเครื่องมือไคเซ็น
  • เทคนิคการลดตอนในกระบวนการทํางาน เทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน
  • Workshop, Case Study, Best Practice
  • เทคนิคการเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

****หัวข้ออบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร****

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

พนักงานทุกระดับในองค์กร  และผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (09.00 -16.00 น.)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย

50%

ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ

30%

กรณีศึกษา และสื่อมัลติมีเดีย

20%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 312,169